ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDENArtikel 1 : Aanbieding en overeenkomst

Deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij wij goederen en/of diensten leveren. Eventuele afwijkende afspraken zijn niet van kracht behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging. Aan overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.


Artikel 2a : Er worden Luchtfoto's genomen met verschillende invalshoek en hoogte zonder enig risico van welke aard dan ook te nemen.

Indien de piloot vind dat er enig risico verbonden is kan de vlucht niet doorgaan ongeacht wat er voorafgaandelijk is besproken.


Artikel 2b : Max hoogte ligt op 100meter, vliegen boven publiek kan nooit, vliegen in een militaire zone kan nooit


Artikel 2c : Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.


Artikel 3 : Prijs en betaling


3.1. De betaling dient te geschieden binnen de 30 dagen na factuurdatum, behoudens ingeval van andersluidende bepalingen op de voorzijde

van de factuur. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd

worden met 12% per jaar.


3.2. De verkoper is bovendien gerechtigd de bestaande orders met de klant - indien de facturen niet binnen de 80 dagen na vervaldag betaald zijn - onmiddellijk en zonder tussenkomst van enige rechterlijke instantie te ontbinden of te schorsen, onverminderd het recht

van de verkoper op vergoeding van de daardoor geleden schade.


3.3. Bovendien zal elke op de vervaldag niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% van de hoofdsom van de vordering, als schadebeding.


Artikel 4 : Eigendomsrecht

Alle door de leverancier krachtens een overeenkomst aan de klant geleverde en overgedragen foto's / videoopname's blijven eigendom van de leverancier totdat alle bedragen die klant verschuldigd is volledig voldaan zijn.  De foto's / videoopname's kunnen nog op geen enkele wijze gepubliceerd worden door de klant alvorens de verschuldigde factuur verrefend is. Is dit wel het geval dan is er sprake van onrechtmatig gebruik.


Artikel 5 : Medewerking door klant

De klant dient zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met leverancier gesloten overeenkomst.

Klant zal de leverancier steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.


Artikel 6 : Informatie

Voorafgaand aan de koop zal de klant de nodige inlichting inwinnen en er zich van verzekeren dat de hardware en/of software welke

hij wenst aan te kopen bij de leverancier overeenstemt met zijn vereisten en het gebruik dat hij er denkt van te maken. De klant erkent

van de leverancier alle nuttige inlichtingen, informatie en raadgevingen - in de breedste zin van het woord- te hebben gekregen vooraleer

de koopwaar te hebben besteld. De klant weet dat de techniek inzake informatica nooit volmaakt is, en deze gedurig een evolutie

ondergaat waardoor het onmogelijk is voor de leverancier de laatste stand terzake mede te delen. De leverancier zal evenwel haar

best doen om de nodige gegevens aan de klant mede te delen bij de aankoop.


Artikel 7 : Leveringstermijnen

Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zijn naar best vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het

aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De leverancier is niet

gebonden door de leveringstermijn en overschrijding van deze kan nimmer leiden tot schadevergoeding.


Artikel 8 : Inspectie en klachten

Klachten dienen door de klant per aangetekend schrijven binnen de zeven dagen na levering c.q. na het verrichten van de prestatie

aan de leverancier te worden meegedeeld.


Artikel 9 : Aansprakelijkheid


1. Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door eigen opzet of grove schuld van de leverancier, is de leverancier slechts

aansprakelijk voor schade voorzover in de volgende leden van dit artikel omschreven


2. Elke aansprakelijkheid vanwege de leverancier uit welke hoofde en/of met betrekking tot welke schade ook is uitdrukkelijk

uitgesloten, behoudens hetgeen hierna vermeld.


3. Onverminderd de bedragen desgevallend uitgekeerd in het kader van een verzekeringspolis door een verzekeringsmaatschappij

voor lichamelijke en stoffelijke schade, zal in geen geval de totale schadevergoeding, waartoe de leverancier uit hoofde van haar contractuele en/of extra-contractuele aansprakelijkheid zou kunnen gehouden worden, hoger zijn dan de ontvangen sommen betaald

door de klant in het kader van dit contract tijdens of overeenstemmend met de periode van zes maanden voorafgaand aan de

vaststelling van het schadegeval.


4. Indien schade wordt veroorzaakt zowel door een gebrek in het product, als door schuld van het slachtoffer, of van een

persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, vervalt de eventuele aansprakelijkheid van de leverancier op basis van de

Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken van rechtswege.


5. De leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals de financiŽle of commerciŽle verliezen, winstderving,

de verhoging van algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van verhoopte winst, of om het even welke klacht

tegen de klant ingediend door derden. Deze schade kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling, zelfs indien de leverancier vooraf ingelicht werd over de mogelijkheid van schade.


6. De leverancier heeft bij tekortkomingen aan de prestaties van een leverancier van apparatuur of programmatuur van derden,

geen verdergaande aansprakelijkheid, dan de aansprakelijkheid die de leverancier op vernoemde derde kan laten gelden.


7. De klant vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van)

de overeenkomst met de klant tenzij de klant deze aanspraken zelf jegens de leverancier geldend zou kunnen maken met i

nachtneming van het in dit artikel bepaalde, als de klant de schade zelf zou hebben geleden.


8. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voorzover de klant niet direct na het ontstaan van de schade

maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede de leverancier

er zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.


Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten


Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom komen uitsluitend toe aan de leverancier of haar licentiegever. Indien de leverancier aan de klant gebruiksrechten op haar programmatuur verleent, gelden deze voor de duur van de licentieovereenkomst. Gebruiksrechten zijn zonder schriftelijke toestemming van de leverancier niet overdraagbaar.


Artikel 11 : Waarborg

De waarborg gegeven door de leverancier is beperkt tot deze overeengekomen met de fabrikant en gekend door de klant. In principe

wordt de waarborg enkel behandeld in de lokalen van de leverancier en hiervan kan afgeweken worden indien de klant een

specifiek hardware en/of software contract onderschrijft. In geen enkel geval waarborgt de leverancier de geschiktheid van hardware

en/of software om te voldoen aan de specifieke eisen eigen aan de activiteiten van de klant . Deze laatste verklaart op de hoogte

te zijn dat zekere onvolmaaktheden niet gekend door de leverancier de werking van de software kunnen beÔnvloeden en dat deze niet wordt gedekt door ťťn of andere waarborg.

De garantie beperkt zich tot de zichtbare gebreken van het geleverd materiaal en/of onderdeel en behelst de omwisseling van de

defecte onderdelen. De garantie houdt in dat de geleverde hardware en/of software wordt gebruikt zoals overeengekomen in de

aanbieding en zoals de normale gebruiksomstandigheden aangehaald in de catalogi, nota’s en handleidingen ter beschikking

gesteld van de klant.


Artikel 12 : Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen

onverkort gelden. Partijen verplichten zich in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe regeling te treffen,

die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benaderd.


Artikel 13 : Rechtbanken

Ingeval van betwisting in verband met de interpretatie en/of uitvoering van een contract in verband met de betaling

van de facturen zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.


Artikel 14 : Facturatie

Al onze facturatie gebeurd onder de venootschap Bit Assistence bvba - BTW BE 0821.703.034
| Ga Terug naar vorige pagina |